Các đơn vị thực hiện định kỳ, hoàn thành báo cáo trước 10 hàng ngày.

 Click vào đây để thực hiện báo cáo