Để hoàn tất bài thi kỹ năng các Thầy/Cô hãy hoàn tất các nội dung theo link đính kèm sau: (Thầy cô vui lòng lựa chọn đúng mã đề các Thầy/Cô đang làm). Chúc Thầy/Cô hoàn thành tốt bài thi của mình.

ĐỀ SỐ 01

ĐỀ SỐ 02

ĐỀ SỐ 03

ĐỀ SỐ 04

ĐỀ SỐ 05

ĐỀ SỐ 06